top of page

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KINOPOMORZANIN.PL

 
I. Postanowienia ogólne
II. Definicje
III. Rodzaj i zakres Usług elektronicznych
IV. Rejestracja
V. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych
VI. Warunki zawierania Umów sprzedaży

VII. Termin realizacji Zamówienia i sposób dostawy

VIII. Oferty promocyjne i Kody rabatowe
IX. Bilet elektroniczny (print@home)
X. Warunki rozwiązywania Umów o świadczenie usług  elektronicznych
XI. Tryb postępowania reklamacyjnego
XII. Prawo odstąpienia od Umowy

XIII. Dane osobowe (RODO) i cookies
XIV. Własność intelektualna
XV. Postanowienia końcowe
 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 

 1. Właścicielem, operatorem i administratorem serwisu i Sklepu Kinopomorzanin.pl jest:
  Kino Pomorzanin Sp. z o.o.
  z siedzibą w Bydgoszczy
  wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
  XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
  KRS: 0000708388, NIP: 9671405757, REGON: 369097657,
  adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Focha 12, 85-070 Bydgoszcz
  adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep@kinopomorzanin.pl
  komunikator społecznościowy: m.me/kinopomorzanin
  telefon: +48 52 322 37 52 (czynny w dni powszednie w godzinach 8-16).

 2. Serwis internetowy dostępny pod adresem: www.kinopomorzanin.pl/shop  prowadzony jest przez Kino Pomorzanin Sp. z o.o. – szczegółowe informacje dotyczące prowadzonej działalności przedstawione są powyżej.

 3. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem witryny www po adresem www.kinopomorzanin.pl/shop. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 4. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny umowy zawieranej na odległość, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa polskiego.

 5. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

 6. Treść Regulaminu, w przypadku odrębnej decyzji Kupującego stanowi treść zawartej Umowy pomiędzy Stronami.
  Treść Umowy zostaje stosownie do obwiązujących przepisów utrwalona oraz udostępniona Kupującemu na trwałym nośniku, w celu zagwarantowania Kupującemu możliwości powołania się na niego w razie potrzeby.

 7. Sprzedaż prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polski.

 8. Klient ma możliwość zapoznania się z kodeksem dobrych praktyk przedsiębiorców. Kodeks dobrych praktyk znajduje się w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Aktualne brzmienie Ustawy jest dostępne pod adresem http://isap.sejm.gov.pl.

 9. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez serwis Kinopomorzanin.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

 10. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu Kinopomorzanin.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 11. Warunkiem realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta w Serwisie Kinopomorzanin.pl jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

 12. Usługodawca zastrzega, a Klient akceptuje, że regulaminy Partnerów Serwisu, Organizatorów poszczególnych Wydarzeń artystycznych (w tym spektakli, koncertów oraz innych imprez) mogą nakładać na Kupujących dodatkowe obowiązki niewymienione w niniejszym Regulaminie. W przypadku dokonania zakupu w serwisie Partnera, obowiązuje regulamin serwisu Partnera.

 13. Wydarzenie oraz informacje o nich oraz sprzedaż biletów na te wydarzenia odbywa się:
  a) bezpośrednio na stronie Serwisu Kinopomorzanin.pl,
  b) przez Organizatorów lub Partnerów Serwisu.

 14. Serwis Kinopomorzanin.pl  nie jest stroną umowy ani stosunków prawnych pomiędzy Klientem, a Organizatorem/Partnerem, w szczególności umowy sprzedaży biletów w serwisach zewnętrznych Organizatorów/Paternerów.

 15. Bilety oferowane za pośrednictwem Serwisu są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 16. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie poniższe przepisy:
  a) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  b) Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
  c) Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)  oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 
II. DEFINICJE
 

 1. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 2. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży z Usługodawcą.

 3. UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający z serwisu internetowego.

 4. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 5. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.kinopomorzanin.pl/sklep umożliwiający złożenie Zamówienia.

 6. KONTO – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Serwisie internetowym Kinopomorzanin.pl oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży oraz indywidualnych informacji o zakupach dokonanych przez Użytkownika w Serwisie Kinopomorzanin.pl.

 7. REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Serwisie internetowym Kinopomorzanin.pl.

 8. NEWSLETTER – usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Serwisie.

 9. ORGANIZATOR – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną będąca organizatorem Wydarzenia, na które bilety sprzedawane są za pośrednictwem serwisu Kinopomorzanin.pl bezpośrednio na stronie Serwisu.

 10. PARTNER – podmiot prowadzący działalność związaną z Wydarzeniami kulturalnymi, który udostępnia informacje o Wydarzeniach w Serwisie Kinopomorzanin.pl gdzie można dokonać zakupu biletów albo o Wydarzeniach, na które zakup biletów odbywa się po przekierowaniu, na stronie internetowej Partnera, zgodnie z regulaminem sprzedaży Partnera.

 11. PRODUKT – dostępny w Sklepie przedmiot lub usługa pośrednictwa w sprzedaży biletów na realizowane przez Organizatorów/Partnerów Wydarzenia zamieszczone w Serwisie, będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 12. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu.

 13. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 14. SERWIS – serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem Kinopomorzanin.pl.

 15. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Kupna - Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu.

 16. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

 17. USŁUGODAWCA, SPRZEDAWCA – Kino Pomorzanin Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Focha 12, 85-070 Bydgoszcz, NIP: 9671405757, REGON: 369097657.

 18. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu polegająca na możliwości zakupu biletów na wydarzenia kulturalne dostępne w ofercie Serwisu oraz na możliwości założenia konta Użytkownika.

 19. WYDARZENIE – każde widowisko związane z działalnością kulturalną (w szczególności seans filmowy, koncert, festiwal, spektakl teatralny), realizowane przez Organizatora, na które prowadzona jest sprzedaż biletów za pośrednictwem serwisu Kinopomorzanin.pl lub bezpośrednio na stronie internetowej Partnera.

 20. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży.

 
III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  a) zawieranie Umów Kupna-Sprzedaży Produktu,
  b) założenie i prowadzenie Konta w Serwisie Kinopomorzanin.pl,
  c) korzystanie z Newslettera.

 2.  Świadczenie Usług na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Serwisu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

IV. REJESTRACJA
 

 1. Rejestracja w Serwisie internetowym Kinopomorzanin.pl jest dobrowolna i bezpłatna.

 2. W celu dokonania Rejestracji w Serwisie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Serwisu, podając w nim swoje prawdziwe dane.

 3. Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu Rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane:
  a) imię
  b) nazwisko
  c) adres e-mail
  d) hasło
  e) powtórz hasło

 4. Oprócz danych wskazanych w ust. 3 powyżej, Użytkownik nie będący Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zobowiązany jest podać dodatkowo:
  a) nazwę firmy
  b) NIP firmy

 5. Opcjonalnie przy dokonywanej rejestracji, można wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera informującego Użytkownika o promocjach i nowościach w serwisie i wysyłanego  na adres mailowy podawany przy Rejestracji.

 6. Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza Rejestracji wymaganymi danymi zostanie utworzone Konto Użytkownika.

 7. W przypadku gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu Rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik proszony jest do ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.

 8. W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik jest proszony do ich aktualizacji i poinformowaniu o tym Serwisu drogą mailową (na adres: sklep@kinopomorzanin.pl).

 
V. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu internetowego dostępnego pod adresem Kinopomorzanin.pl następujące Usługi Elektroniczne:
  a) założenie i prowadzenie Konta w Serwisie internetowym;
  b) umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni Formularz;
  c) Newsletter.

 2. Świadczenie Usług Elektronicznych przez Usługodawcę jest bezpłatne.

 3. Umowa o świadczenie Usług Elektronicznych polegających na prowadzeniu Konta w Serwisie internetowym oraz świadczenia Usługi Newsletter zawarte są na czas nieoznaczony z możliwością rezygnacji przez Usługobiorcę z w/w usług.

 4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia poprzez odpowiedni Formularz zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo zaprzestania składania zamówienia przez Usługobiorcę.

 5. Zalecane wymagania techniczne współpracy z systemem teleinformatycznym to: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji IE Edge, IE 9+ lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji Firefox 47+lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji Chrome 47+  lub nowszej. Zalecana rozdzielczość monitora 1024x768 pikseli.

 6. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania z Serwisu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Serwisu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie internetowym niezamówionej informacji handlowej.

 7. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 8. Usługobiorca może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej za pośrednictwem Serwisu internetowego Kinopomorzanin.pl poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej: sklep@kinopomorzanina.pl, lub pisemnie na adres: Kino Pomorzanin Sp. z o.o., ul. Focha 12, 85-070 Bydgoszcz. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji.

 9. Usługobiorca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową usługę o świadczenie Usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w każdym czasie i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@kinopmorzanin.pl, lub pisemnie na adres: Kino Pomorzanin Sp. z o.o., ul. Focha 12, 85-070 Bydgoszcz.

 10. Usługodawca może wypowiedzieć bezterminową umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w przypadku gdy Usługobiorca obiektywnie lub uporczywie narusza Regulamin, a w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu.

 11. Na drodze porozumienia stron, Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi drogą elektroniczną w każdym czasie.

 12. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez Usługodawcę lub Usługobiorcę nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania Umowy.

 13. Usługodawca udzieli odpowiedzi w sprawie Reklamacji na podany przez Usługobiorcę adres e-mail lub w inny, uzgodniony przez Strony sposób.

 14. Świadczenie przez Usługodawcę Usługi Elektronicznej Umowy kupna-sprzedaży produktu, określonej w rozdziale III pkt. 1 lit. a) Regulaminu, jest płatne, a wszelkie prowizje i opłaty są wskazane w procesie zakupu. Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzenia odpłatności poszczególnych kategorii biletów, o czym Usługobiorca będzie każdorazowo informowany w procesie składania Zamówienia.

 15. Świadczenie przez Usługodawcę Usług Elektronicznych Założenia i prowadzenia Konta, określonych w rozdziale III pkt. 1 lit. b) Regulaminu, jest nieodpłatne.

 16. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  a) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę;
  b) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta Użytkownika w serwisie Kinopomorzanin.pl zawierana jest na czas nieoznaczony;
  c) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony

 17. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 
VI.     WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY
 

A. Warunki ogólne:

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży dotyczącej określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

 2. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Użytkownika Zamówienia. Zamówienia można składać bezpośrednio poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Kinopomorzanin.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok albo na stronie internetowej Partnera Serwisu.

 3. Cena produktu uwidoczniona na stronie internetowej Serwisu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera podatek VAT.

 4. Całkowita wartość Zamówienia i ostateczna cena Zamówienia znajduje się w Podsumowaniu w polu „do zapłaty” i jest widoczna przed ostatecznym zatwierdzeniem transakcji, zawiera wszelkie prowizje i opłaty, w tym na rzecz Partnerów.

 5. Cena produktu/biletu uwidoczniona na stronie Serwisu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Serwisie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

 6. W przypadku niedostępności części lub wszystkich Produktów składających się na Zamówienie, Użytkownik jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie i proszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji (anulowanie Zamówienia, zrealizowanie bez brakujących Produktów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego Produktu na miejsce brakującego).

 7. Warunkiem zakupu produktu/biletu w Serwisie jest zapłata za bilet poprzez płatność online lub zobowiązanie do płatności przy odbiorze. Serwis Kinopomorzanin.pl zapewnia poniższe możliwości płatności online:
  a) karta kredytowa
  b) płatność gotówką w momencie odbioru produktu w miejscu Kinie Pomorzanin lub miejscu wydarzenia.

 8. Operatorem płatności online jest system PayU zapewniający natychmiastową wpłatę za zakupiony bilet.

 9. Szczegółowe informacje o warunkach płatności znajdują się w Regulaminie pojedynczej transakcji płatniczej PayU na stronie poland.payu.com  w sekcji Dla Kupujących. Jeśli produkty zostały już sprzedane albo wpłata nastąpi po upływie 20 minut od chwili złożenia Zamówienia, wpłata na konto jest traktowana, jako przedpłata i posiada status "do wykorzystania".

 10. Przedpłata jest zwracana po upływie 30 dni, lub może zostać użyta podczas ponownego zakupu produktów na stronie Serwisu po uprzednim kontakcie z Serwisem pod adresem sklep@kinopomorzanin.pl.

 11. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami.

 12. Po złożeniu Zamówienia bezpośrednio na stronie internetowej Serwisu Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, jednocześnie przyjmując Zamówienie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:
  a) potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia (w tym sposób dostarczenia/odbioru Zamówienia).
  b) pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy,
  c) niniejszy Regulamin.

 13. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 17 zostaje zawarta Umowa kupna - Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

 14. W przypadku kiedy złożone Zamówienia wymaga modyfikacji, Sklep przesyła Użytkownikowi wiadomość e-mail zawierającą zmodyfikowane Zamówienie i umożliwia mu podjęcie decyzji o dalszej realizacji Zamówienia. Z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę wiadomości e-mail, o potwierdzeniu przez Użytkownika zmodyfikowanego Zamówienia, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Użytkownikiem, a Sprzedawcą.

 15. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15:00 w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.

 16. Wystawienie faktury VAT za zakupione bilety następuje na żądanie Klienta, tylko w przypadku, gdy w procesie zakupu była udostępniona opcja „Faktura VAT”. Faktura zostanie wystawiona do transakcji dokonanej w Serwisie Kinopomorzanin.pl na dane zawarte w formularzu, uwzględniając łączną ilość biletów zakupionych w transakcji. Przez transakcję rozumie się jednorazowy zakup biletów bez względu na ich ilość.

 17. Zlecenia można dokonać zaznaczając odpowiednią opcję podczas procesu składania Zamówienia oraz podając wymagane w formularzu dane.

 18. Faktura będzie wystawiona w formie elektronicznej i dostarczona drogą mailową na adres wskazany przez Klienta podczas zakupu, na zasadach i w terminach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług (VAT).

 19. Serwis Kinopomorzanin.pl nie ponosi odpowiedzialności za wystawiane faktury oraz ich poprawność w przypadku, gdy ich wystawcą jest Organizator/Partner wydarzenia.

B. Zakup biletów:

 1. Proces zakupu biletów bezpośrednio na stronie internetowej serwisu Kinopomorzanin.pl składa się z następujących etapów:
  a) wyboru Wydarzenia z listy udostępnionej na stronie Kinopomorzanin.pl,
  b) wyboru miejsc numerowanych, nienumerowanych lub strefowych oraz udostępnionych wariantów cenowych,
  c) wyboru wariantu cenowych biletów jeżeli jest udostępniony w Serwisie: bilet normalny, bilet ulgowy, karnet,
  d) wyboru formy dostawy spośród udostępnionych w Serwisie: bilet drukowany (print@home) lub inny wskazany w Serwisie,
  e) uzupełnienia danych Klienta: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz innych wyświetlonych w postaci pól z wymogiem uzupełnienia treści, jeżeli wymaga ich Organizator,
  f) wyboru formy płatności za bilety: Karta płatnicza lub inne wskazane w Serwisie
  g) zaakceptowania niniejszego Regulaminu,
  h) dokonania płatności internetowych za pośrednictwem systemu PayU lub inną metodą wskazaną w Serwisie
  i) potwierdzenia zakupu w postaci trwałej informacji wysłanej na podany przez Klienta podczas zakupu adres e-mail.

 2. Zamówienie tworzone jest w momencie kliknięcia w przycisk  "Kupuję i płacę”. Do tego czasu wybrane bilety znajdują się w ogólnodostępnej puli i mogą zostać zakupione przez inną osobę.

 3. Proces zakupu biletów na wydarzenia udostępnione przez Partnera za pośrednictwem Jego strony internetowej składa się z następujących etapów:
  - wybór Wydarzenia na stronie Kinopomorzanin.pl,
  - przekierowanie do strony internetowej Partnera,
  - proces zakupu z wyborem miejsc, form dostawy oraz dokonanie procesu płatności w serwisie Partnera następuje zgodnie z wytycznymi regulaminu zaakceptowanego podczas procesu składania zamówienia na stronie internetowej Partnera.

 4. Klient jest zobowiązany zweryfikować poprawność wprowadzonych przez siebie danych osobowych oraz teleadresowych oraz zgodność informacji umieszczonych na bilecie z danymi zawartymi w złożonym przez Niego Zamówieniu.

 5. Czas rezerwacji biletu w procesie zakupu wynosi 20 minut i jest to okres, w którym Klient powinien dokonać zapłaty. Bilet jest dostępny dopiero po potwierdzeniu poprawności transakcji przez PayU.

 6. W przypadku dokonania zakupu biletu bezpośrednio poprzez stronę internetową Partnera, obowiązują postanowienia regulaminu sprzedaży Partnera.

VII. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA I SPOSÓB DOSTAWY

 1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.

 2. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej lub transportem własnym Sprzedawcy.

 3. Klient może odebrać osobiście Produkt pod adresem Kina Pomorzanin, ul. Gdańska 10 w Bydgoszczy wyłącznie we wcześniej ustalonym terminie.

 4. Na termin dostawy Produktu, składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika.

 5. Czas kompletowania Produktu, podany jest na karcie produktu. Jeśli zamówienie posiada kilka produktów czas realizacji będzie uzależniony do produktu z najdłuższym czasem realizacji.

 6. Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w ciągu deklarowanych przez przewoźnika 3 dni Roboczych.

VIII. OFERTY PROMOCYJNE I KODY RABATOWE
 

 1. Oferty promocje oraz kody rabatowe, opisane w niniejszym rozdziale dotyczą wyłącznie Produktów w Sklepie Internetowym Kinopomorzanin.pl

 2. Oferty promocje oraz kody rabatowe, dostępne w Sklepie nie podlegają sumowaniu. Realizacja kodu rabatowego przez Użytkownika uniemożliwia skorzystanie z rabatu cenowego wynikającego z oferty promocyjnej.

 3. Produkty objęte ofertą promocyjną są dostępne dla wszystkich Użytkowników. Rabat cenowy, wynikający z oferty promocyjnej jest uwzględniany w cenie Produktu w chwili składania Zamówienia przez Klienta.

 4. Kody rabatowe są przyznawane Klientowi Sklepu Internetowego Kinopomorzanin.pl przez obsługę Sklepu Internetowego.

 5. Kody rabatowe można zrealizować podczas procesu składania Zamówienia. W celu realizacji kodu rabatowego, należy wpisać numer kodu rabatowego w odpowiednim polu Formularza Zamówienia i potwierdzić przyciskiem obok tego pola.

 
IX. BILET ELEKTRONICZNY (print@home)
 

 1. Bilet elektroniczny (print@home) stanowi dokument elektroniczny w formacje PDF przeznaczony do samodzielnego wydruku przez Klienta.

 2. Bilet przesyłany jest na adres mailowy podany przez Klienta podczas składania Zamówienia po potwierdzeniu poprawności transakcji przez operatora płatności udostępnianych w Serwisie metod płatności.

 3. Wiadomość e-mail z potwierdzeniem dokonania zakupu biletów i/lub linkiem do pobrania biletu zostanie wysłana w ciągu 20 minut od potwierdzenia transakcji płatniczej. W przypadku braku wiadomości w głównym folderze konta pocztowego, Serwis zaleca sprawdzenie folderu „SPAM” oraz pozostałych folderów, a w dalszej kolejności kontaktowanie się z Biurem Obsługi Klienta: e-mail sklep@kinopomorzanin.pl lub za pomocą wiadomości tekstowej na portalu Facebook m.me/kinopomorzanin.

 4. Bilet należy wydrukować w formacie A4 i okazać bileterowi, jeśli w Serwisie (i na bilecie) nie określono inaczej.W przypadku, gdy wymagana jest wymiana na bilet/karnet standardowy (zabezpieczony blankiet biletowy), odbywa się ona bezpośrednio przed Wydarzeniem w miejscu wyznaczonym przez Organizatora/Partnera.

 5. Bilet drukowany (print@home) zawiera unikalny kod QR lub kreskowy będący identyfikatorem wstępu. Serwis przestrzega Klienta, a Klient przyjmuje do wiadomości, aby NIE POKAZYWAĆ BILETU OSOBOM POSTRONNYM, gdyż kody zawarte na bilecie są ważne tylko przy pierwszym skanowaniu, jakiekolwiek udostępnianie biletu osobom trzecim spowoduje unieważnienie biletu i będzie traktowane jako próba oszustwa. Organizator/Partner może zastrzec sobie prawo odmowy wstępu na Wydarzenie wszystkim posiadaczom biletów o tych samych kodach.

 6. Ze względów bezpieczeństwa w trakcie kontroli bileter może dodatkowo poprosić Klienta  o okazanie dokumentu tożsamości w celu potwierdzenia danych podanych podczas zakupu.

 7. Bilet umożliwia wejście jednorazowe wymienionej na bilecie liczbie osób. Dopuszczalna ilość osób na jednym bilecie jest określana przez Organizatora/Partnera i widnieje jako ograniczenie podczas zakupu. W przypadku biletu grupowego (wieloosobowego) obowiązuje stawiennictwo i jednorazowe wejście całej grupy osób.

 8. Bilet nieczytelny, zniszczony lub uszkodzony może zostać uznany przez Organizatora/Partnera za nieważny

X. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 

 1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (Newsletter).

 2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@kinopomorzanin.pl.

 3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

 4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

 5. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 
XI. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
 

A. Reklamacje z tytułu rękojmi:

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)

 2. Podstawy i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

 3. Zawiadomienia o wadach dotyczących produktów oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@kinopomorzanin.pl lub pisemnie na adres: Kino Pomorzanin Sp. z o.o., ul. Focha 12, 85-070 Bydgoszcz.

 4. W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.

 6. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.

 7. W przypadku, gdy w porozumieniu z Organizatorem/Partnerem, zwrotów za bilety dokonuje Serwis Kinopomorzanin.pl, Klient zobowiązany jest do odesłania drogą mailową danych niezbędnych do weryfikacji wpłaty. Prośba o przedstawienie danych do zwrotu wysyłana jest na adres e-mail podany podczas zakupu w Serwisie Kinopomorzanin.pl.

 8. Zwrot pieniędzy za zakup biletu odbywa się przelewem na rachunek bankowy, z którego wykonywana była płatność lub w drodze zwrotu na kartę płatniczą.

 9. W przypadku konieczności dokonania zwrotu biletów zakupionych w serwisie Partnera, obowiązują wytyczne zawarte w regulaminie serwisu Partnera

B. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@kinopomorzanin.pl.

 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 
XII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 

A. Przedmioty (towary fizyczne):

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni.

 2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub załączenie go do paczki ze zwracanym Produktem który jest kompletny w oryginalnym opakowaniu zestawu.

 3. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 4. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 5. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 6. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy. Odstąpienie od umowy nie dotyczy przedmiotów personalizowanych na życzenie klienta.

 7. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.

B. Usługi elektroniczne - bilety :

 1. Zgodnie z postanowieniami art. 38 pkt. 12 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

 2. Bilet zakupiony w serwisie nie podlega zwrotowi pieniędzy ani do zamiany na inny, za wyjątkiem przypadku odwołania Wydarzenia, zmiany daty i/lub miejsca Wydarzenia przez Organizatora.

 3. W przypadku odwołania, zmiany terminu lub zmian w programie Klient informowany jest o tym fakcie przez Organizatora/Partnera. Serwis Kinopomorzanin.pl zastrzega sobie prawo do informowania Klientów, którzy kupili bilet na dane Wydarzenie o zaistniałych zmianach, nie jest to jednak jego obowiązkiem. Informacja taka może być wysłana przez Serwis Kinopomorzanin.pl mailem lub w formie SMS, na dane podane w procesie zakupu.

 4. Zwrotowi podlega tylko i wyłącznie wartość biletu, pozostałe opłaty serwisowe w tym opłaty transakcyjne są bezzwrotne.

 5. Zwrot nastąpi w terminie do 31 dni od daty wydania dyspozycji zwrotu przez Organizatora/Partnera, którego dotyczą zwracane bilety.

 6. Jeżeli Klient zlecił wystawienie faktury za zakup biletu, zwrot środków może otrzymać jedynie po wcześniejszym potwierdzeniu otrzymania korekty do faktury. Za potwierdzenie uznaje się odesłanie podpisanego dokumentu do serwisu Kinopomorzanin.pl lub Organizatora/Partnera. Faktura korygująca może być wystawiona w formie elektronicznej i dostarczona drogą mailową na adres wskazany przez Klienta podczas zakupu, na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Wówczas fakturę korygującą uznaje się za dostarczoną bez konieczności drukowania i odsyłania podpisanej kopii faktury.

XIII. DANE OSOBOWE (RODO) I COOKIES

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Kino Pomorzanin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Focha 12, 85-070 Bydgoszcz.

 2. Kino Pomorzanin Sp. z o.o. w związku z wykonywaniem Usług Elektronicznych określonych w niniejszym Regulaminie przetwarza dane osobowe. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami prawa, zwłaszcza przepisami RODO.

 3. Twoje dane osobowe stronie Kinopomorzanin.pl zbieramy za pomocą formularza kontaktowego lub formularza do składania zamówień. Żeby przesłać nam swoje dane osobowe musisz wyrazić zgodę za pomocą formularza kontaktowego lub formularza do składania zamówienia.
  Jakie dane?
  - imiona i nazwiska, adresy e-mail, adres do kontaktu, nazwy firm, numery telefonów, adresy do wysyłki
  - w przypadku przedsiębiorców dodatkowo: NIP, REGON, adresy siedzib, adresy placówek, numery rachunków bankowych.
  W jakim celu?
  - umożliwienia realizacji Rezerwacji i/lub Zamówienia złożonego za pomocą naszej strony
  - kontaktu w celu ustalenia szczegółów potrzebnych do realizacji zamówienia.
  Możliwość przekazania - komu?
  Podmiotom, z którymi Kino Pomorzanin Sp. z o.o. współpracuje (“Przetwarzający dane”) w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków naszej firmy przewidzianych prawem.W szczególności możemy przekazać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak
  a) spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług.
  Podmioty takie będą zobowiązane do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z prawem.
  b) organy nadzorujące, organy władzy i inne osoby trzecie; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem.
  Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

 4. Kino Pomorzanin Sp. z o.o. zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Dane osobowe, które będą przechowywane przez wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa.

 5. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym obowiązków i uprawnień związanych z ich pozyskiwaniem i przetwarzaniem, zawarte są w informacji zamieszonej na stronie internetowej https://kinopmorzanin.pl/privacy.

 6. Twoje dane osobowe mogą być zapisywane za pomocą przeglądarki internetowej z której korzystasz np. w plikach cookies, których nie przetwarza firma Kino Pomorzanin Sp. z o.o..

 7. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Sklepie Internetowym. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

 8. Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

 9. Brak zmiany po stronie Użytkownika ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie używa plików „cookies”, z których korzysta strona i sklep Usługodawcy.

XIV. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
 

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem Kinopomorzanin.pl  korzystają z ochrony prawno-autorskiej i są własnością Kino Pomorzanin Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Focha 12, 85-070 Bydgoszcz, NIP: 9671405757, REGON: 369097657. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony Kinopomorzanin.pl, bez zgody Usługodawcy.

 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony Kinopomorzanin.pl  stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

 
XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 

 1. Reklamacje i skargi dotyczące organizacji oraz przebiegu Wydarzenia powinny zostać zgłoszone przez Klienta bezpośrednio do Organizatora/Partnera. W przypadku otrzymania reklamacji dotyczącej danego Wydarzenia serwis Kinopomorzanin.pl przekaże reklamację do Organizatora/Partnera.

 2. Odpowiedzialność serwisu Kinopomorzanin.pl jest wyłączona w przypadku wysłania wiadomości  e-mail (biletu, informacji o odwołaniu wydarzenia lub informacji dotyczących Zamówienia) na niewłaściwy adres e-mail, jeśli zostały błędnie podane przez Klienta podczas składania Zamówienia.

 3. Biuro Obsługi Klienta serwisu zakupowego na Kinopomorzanin.pl, czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-16:00. W sprawach bieżących lub informacji o płatnościach prosimy o kontakt  elektroniczny na adres e-mail: sklep@kinopomorzanin.pl lub za pośrednictwem komunikatora: m.me/kinopomorzanin. 

 4. Serwis Kinopomorzanin.pl nie ponosi odpowiedzialności za informacje oraz przebieg procesów na stronach internetowych serwisu Organizatora/Partnera.

 5. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.

 6. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Serwis.

 7. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

 8. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

 9. Klient będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może np. złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 10. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej www.uokik.gov.pl).
  Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej również dostępny jest na stronie internetowej. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.  Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

Reg I
Reg II
Reg III
Reg IV
Reg V
Zawieranie Umów
Termin realizacji
Reg VIII
Bilet elektroniczny
Rozwiązywanie Umów
Reklamacje
Odstąpienie od Umowy
RODO i cookies
Reg XIV
Reg XV
bottom of page